Tổ Tin học

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

GHI CHÚ

1

Võ Văn Danh

Giáo viên Tin học

Cử nhân

 

2

Trần Ngọc Lợi

Giáo viên Tin học

Cử nhân

 

3

Nguyễn Văn Hòa

Giáo viên Tin học

Cử nhân

 

4

Đoàn Văn Minh

Giáo viên Tin học

Cử nhân