Tổ Ngoại ngữ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

HỌC VỊ

GHI CHÚ

1

Võ Thị Thanh Loan

 Quản lý – Giáo Viên Anh Văn

 Cử nhân

 

2

Hồ Hoàng Yến

Giáo Viên Nhật Văn

Cử nhân

 

3

Trần Văn Dũng

Giáo Viên Nhật Văn

Cử nhân

 

4

Trần Văn Đông

Giáo Viên Nhật Văn

Cử nhân

 

5

Nguyễn Thị Huệ

Giáo Viên Nhật Văn

Cử nhân

 

6

Nguyễn Thị Thảo Ngát

Giáo Viên Nhật Văn

Cử nhân

 

7

Phạm Quang Vinh

Giáo Viên Anh Văn

Cử nhân

 

8

Trần Đoàn Uyên

Giáo Viên Anh Văn

Cử nhân

 

9

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Giáo Viên Anh Văn

Cử nhân

 

10

Nguyễn Thị Thanh Lan

Giáo Viên Anh Văn

Cử nhân

 

11

Nguyễn Văn Thế

Giáo Viên Anh Văn

Cử nhân

 

12

Lăng Văn Đông

Gíao Viên Anh Văn

Cử nhân

 

13

Miss Mary

Giáo Viên Anh Văn

Cử nhân

 

14

Nguyễn Văn Sơn

Giáo Viên Hoa Văn

Cử nhân

 

15

Trần Thịnh Phước

Giáo Viên Hoa Văn

Cử nhân

 

16

Trương Nguyên Anh Tú

Giáo Viên Hoa Văn

Cử nhân

 

17

Nguyễn Thị Kim Dung

Giáo Viên Hàn Văn

Cử nhân